Skogen

Mer än 75 % av reservatets yta är skogsmark. Skogen har i stort sett stått orörd under de senaste decennierna. Under sågverksepoken planterades många ädellövträd som sedan har spridit sig. Den före detta parken vid sommarvillan består idag av en tät ädellövskog med stort inslag av framförallt alm  och lönn. Intill sommarvillan har en röjning gjorts för att återskapa en luftigare miljö och framhäva de enskilda träden. Där växer bland annat knotiga lindar och en hästkastanj. På andra ställen kan man se till exempel ek, sykomorlönn, balsampoppel och hassel. Där lövtaket är tätt trivs skuggtåliga arter som ormbunkar och nejlikrot. I gläntorna växer många kultiverade växter till exempel toppklockor, äppelträd och vinbärsbuskar. Lövskogen domineras av björk, rönn, sälg och al.

Runt öns stränder växer gråalen som en albård.  Längs stränderna växer olika arter av starr, tåg och måror samt fackelblomster och strandråg. Den öppna marken i reservatet domineras av hundäxing som är konkurrenskraftig och lätt tar över så fort man slutar att hävda marken. Den har liksom klöver och andra ärtväxter till exempel käringtand och humlelusern ofta såtts in som vallväxt. På eller nära betad mark i reservatet växer kattfot, blåklocka, timotej och rödven.